Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ παρέχει στους πελάτες της προϊόντα / υπηρεσίες σταθερής ποιότητας, μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα Πρότυπα ISO 9001 : 2008, ISO 13485:2003 και της ΥΑ αρ. ΔΥ8δ/ Γ.Π. οικ./ 1348 / 2004.

Η εταιρεία παρακολουθεί τις ανάγκες των πελατών και τις εξελίξεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει προϊόντα / υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών.

Η πολιτική ποιότητας που εφαρμόζει η εταιρεία στοχεύει στην :

 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, όσον αφορά τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
 • Αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων για την διάθεση και προώθηση των προϊόντων της
 • Συμμόρφωση με πρότυπες, ειδικές ή και εξωτερικές προδιαγραφές
 • Συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των Νόμων και Κανονισμών
Το όραμα της εταιρείας είναι η διατήρηση και βελτίωση της θέσης της στην αγορά, με βάση την ικανοποίηση των πελατών και των εργαζομένων, αλλά και του κοινωνικού χώρου που επηρεάζεται από την λειτουργία της.

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει όλους του απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη, συντήρηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Οι πόροι αυτοί αφορούν :

 • Τον προσδιορισμό της ικανότητας του προσωπικού το οποίο εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος και των υπηρεσιών
 • Την παροχή εκπαίδευσης κάθε μορφής, η οποία θα καθιστά το προσωπικό ικανό να εκτελεί τις εργασίες αυτές
 • Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών της εταιρείας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζεται
 • Την εξασφάλιση ότι το προσωπικό είναι ενημερωμένο για την σπουδαιότητα των δραστηριοτήτων του και το πως αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων ποιότητας
 • Την παροχή υποδομής σε κτιριακές εγκαταστάσεις, χώρους εργασίας, εξοπλισμό (υλισμικό και λογισμικό), καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης (μεταφορές και επικοινωνίες), ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις
 • Τον προσδιορισμό και την διαχείριση του περιβάλλοντος εργασίας, που απαιτείται για την επίτευξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προϊόντος

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας

Cart

 • No products in the cart.